Integritetspolicy
1. Bakgrund

1.1 Översikt

Zparo AB (”Zparo”) värdesätter din integritet. I denna Integritetspolicy förtydligar vi våra metoder för insamling, användning och hantering av dina personuppgifter. Vidare klargör vi dina rättigheter och tillvägagångssätt för att utöva dem. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på zparo@kundservice.se.

1.2 Vad innebär personuppgifter och behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person, även kallad "den registrerade". Det inkluderar information som direkt eller indirekt kan knytas till den registrerade, inklusive, men inte begränsat till, namn, personnummer, IP-adress och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innebär alla de processer som involverar hantering av personuppgifter. Detta inkluderar insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring av dessa uppgifter. Även manuella register kan i vissa fall vara inkluderade i behandlingen av personuppgifter.

2. Ansvarig för Personuppgifter

3. Personuppgiftbehandling vid ansökan om lånejämförelse

3.1 Vi behandlar i huvudsak:
- Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, personnummer)
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
- Tekniska uppgifter (t.ex. IP-adress)
- Clearing och kontonummer
- Information om sysselsättningInformation om boendesituation
Civilstånd
- Antal barn
- Övriga uppgifter som behandlas i samband med en låneansökan.
- Information från interaktioner med kundservice, handläggare eller rådgivareInformation i kreditupplysningen.
- Information vid kontroll av utdrag av förekomst i EU:sanktionsregister ochPEP-register.
- Informationen som lämnas om eventuell medsökande finns med i ansökan.

3.2 Ändamål och Rättslig Grund för Behandling
Zparo behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra din användning av vår låneförmedlingstjänst, inklusive att registrera din låneansökan, verifiera din identitet, och vidarebefordra din ansökan till banker och långivare som du uppfyller grundläggande krav hos. Detta innebär att vi även inhämtar och registrerar information från kreditupplysningsinstitut, samt genomför PEP-kontroller och kontroll av förekomst i EU:s sanktionslistor. Vi använder dina uppgifter för att hålla kontakten med dig via e-post, sms, och telefon, för att informera dig om låneerbjudanden, avslag eller annan relevant information. Vi spelar in telefonsamtal för att säkra avtal och samtycken samt för att förbättra kvaliteten på vår tjänst och kundservice. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, genomföra intern kvalitetskontroll, och utveckla nya tjänster och funktioner.

Dina uppgifter används även för att skapa anonym statistik och analysera användningen av tjänsten, vilket hjälper oss att förbättra din kundupplevelse och personifiera tjänsten. Vi arbetar också för att säkerställa och underhålla den tekniska funktionaliteten av tjänsten, och vi vidtar åtgärder för att förhindra och motverka missbruk eller olämplig användning av vår tjänst.

Zparo behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra det avtal som upprättas när du använder vår tjänst för lånejämförelser. Ytterligare behandling sker för att uppfylla rättsliga krav enligt Penningtvättslagen, vilket inkluderar ID-kontroll, PEP-kontroll och kontroller mot EU:s sanktionslistor. Zparo har också ett berättigat intresse i att förbättra tjänsten, svara på kundförfrågningar och säkerställa kvaliteten på kommunikationen, vilket inkluderar inspelning av telefonsamtal.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

3.3 Automatiserat beslutsfattande
Med automatiserat beslutsfattande menas beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av personuppgifter genom användning av exempelvis algoritmer eller programkod. Zparos samarbetslångivare har olika grundkrav för att kunna motta en låneansökan, exempelvis en minimiinkomst eller motsvarande. Baserat på de uppgifter som en kund lämnat kommer ett automatiserat beslutsfattande att göras, vidare kommer kundens låneansökan endast att handläggas av det långivare där grundkraven uppfylls.Om du skulle vara missnöjd eller anse att beslutsfattandet har genomförts felaktigt kan du kontakta oss på kundservice@zparo.se.

Personuppgiftbehandling vid marknadsföring för Zparo
4.1 Datainsamling för Marknadsföring:

Zparo samlar in och använder bland annat följande personuppgifter i samband med marknadsföring:
- Namn
- Födelsedatum
- Kontaktinformation (såsom adress, e-post, telefonnummer)
- Ekonomisk information
- IP-adress
- Användaraktivitet och preferenser via cookies

4.2 Ändamål och Rättslig Grund för Behandling
Zparo använder insamlade personuppgifter för att:
- Skicka skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden via e-post, telefon och post.
- Utvärdera och optimera effektiviteten av marknadsföringskampanjer.
- Skapa segmenterade målgrupper för mer riktad och relevant marknadsföring.

Zparo behandlar dina personuppgifter för marknadsföring baserat på ett berättigat intresse av att informera om och marknadsföra sina tjänster. 

4.3 Avregistrering och Opt-out:
Om du inte längre önskar ta emot marknadsföringskommunikation från Zparo, kan du begära att dina kontaktuppgifter läggs till i vår spärrlista. För att säkerställa att du inte kontaktas igen, sparar vi dina kontaktuppgifter på denna lista. Om du inte önskar att dina uppgifter behandlas på detta sätt, rekommenderar vi att du registrerar dig hos Nix-Telefon eller Nix-Adresserat.

5. Hantering av uppgifter

5.1 Vilka tar del av min information?
Långivare:
Din ansökan vidarebefordras till de långivare Zparo samarbetar med för att möjliggöra att du ska kunna få ett erbjudande från flera långivare med samma ansökan.

Kreditupplysningsföretag:
Vid en ansökan görs en kreditupplysning och således delas din information med företaget som gör denna upplysning. Detta krävs för att kunna genomföra tjänsten i enlighet med de lagkrav som ställs på Zparos tjänster.

Myndigheter:
Vid begäran från Finansinspektionen, polis eller övrig myndighet kan Zparo, om nödvändigt för att följa lagar, dela personuppgifter.

Leverantörer:
Dina personuppgifter kan även komma att delas med leverantörer som tillhandahåller marknadsföringsanalyser eller statistiktjänster.

Kontrollorgan:
Zparo måste enligt lag utföra kontroller mot sanktionslistor och genomföra PEP-kontroller. Denna kontroll utförs genom en extern part.

5.2 Var och hur länge lagras mina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras primärt inom EU/EES. I sällsynta fall kan de överföras till länder utanför EU/EES, men alltid med stränga skyddsåtgärder. Uppgifterna behålls endast så länge det krävs enligt lag och för att fullgöra våra tjänster. Radering sker på ett säkert sätt när de inte längre är nödvändiga. Vissa uppgifter, såsom de som är kopplade till bokföringslagen och penningtvättslagen, måste sparas under en längre period enligt lag. Uppgifterna gallras därefter på ett säkert sätt.

6. Dina Rättigheter

6.1 Tillgång till Dina Uppgifter:
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Om du vill begära en kopia av dina uppgifter, vänligen kontakta oss på zparo@kundservice.se.

6.2 Rättelse och Radering:
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller av andra skäl. Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

6.3 Invändningar och Begränsningar:
Du kan begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, detta ska ske utan onödigt dröjsmål och beroende på syftet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. För att genomföra något av ovan kan du skicka ett mail till kundservice@zparo.se.

6.4 Rätt till radering:
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om dessa inte anses som nödvändiga för det syfte som det samlades in. Dock finns det vissa uppgifter som inte kan raderas, dessa är personuppgifter som Zparo enligt lag inte får radera. Således kommer du inte kunna begära att sådana uppgifter raderas.

6.5 Rätt till dataportabilitet:
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära överföring av vissa personuppgifter som behandlas i vår databas till en annan personuppgiftsansvarig. Notera att det finns vissa begränsningar och undantag från rätten till dataportabilitet enligt gällande lagstiftning.

7 Ändringar av Denna Integritetspolicy
7.1 Ändringar och Uppdateringar:
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst. Om det sker väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller genom att kontakta dig direkt. Du kan alltid hitta den aktuella versionen på www.zparo.se.

8.1 Rätt att lämna klagomål till Tillsynsmyndigheten:
Om du har några frågor, synpunkter eller klagomål angående Zparos behandling av dina personuppgifter, uppmanar vi dig att först kontakta oss så att vi kan försöka lösa eventuella problem tillsammans.

Du kan nå oss på:
E-post: kundservice@zparo.se
Post: Zparo AB,  BOX 1408, 701 14 Örebro

Skulle vi inte kunna komma fram till en lösning tillsammans, har du rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. Detta kan du göra om du anser att Zparos hantering av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

För att lämna ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, kan du använda följande kontaktinformation:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114,104 20 Stockholm,Sverige
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Webbplats: www.imy.se
Det är viktigt att du inkluderar all relevant information i ditt klagomål, så att myndigheten kan utreda ärendet på ett effektivt sätt.